Zienswijzen van belanghebbenden

Quite Write: gezicht en aanspreekpunt voor belanghebbenden. Als de rijksoverheid een informatiebijeenkomst houdt over een voorgenomen besluit, zijn wij erbij om de zienswijzen van belanghebbenden op te schrijven. De informatiebijeenkomsten gaan over plannen op het gebied van energie zoals gaswinning, windenergie, zonne-energie en transport-infrastructuur zoals (water)wegen, gas- en elektriciteitsnetwerken. Belanghebbenden kunnen zich door deskundigen over de plannen laten informeren. Desgewenst kunnen zij hun zienswijze op de plannen ter plekke door Quite Write laten vastleggen. Wij hebben een luisterend en empatisch oor tijdens een open gesprek over de voorgenomen plannen en wat hen daarbij bezig houdt. Hun wensen, suggesties en zorgen noteren wij onbevooroordeeld en onafhankelijk. Het betrokken ministerie verzamelt alle zienswijzen en reageert daarop naar de indieners. Als er sprake is van een bezwaarprocedure, dan is de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, partij in de behandeling door de Raad van State.

De rol van Quite Write gaat echter veel verder dan het noteren van zorgen en bezwaren. Als communicatiedeskundigen helpen wij de belanghebbende zijn zienswijze zo concreet en duidelijk mogelijk te verwoorden, zonder hem te beïnvloeden. Hoe concreter de zienswijze is geformuleerd, zo gerichter het ministerie daarop kan reageren.

Burgers die door Quite Write een zienswijze hebben laten noteren, zijn zonder uitzondering tevreden over de manier waarop wij hen hebben bejegend en geholpen.

Meewerken aan Burgerparticipatie

Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat houden wij ons met Bureau Energieprojecten deze weken intensief bezig met grootschalige energievoorzieningen. Bureau Energieprojecten coördineert energieprojecten met een bepaalde omvang via de Rijkscoördinatieregeling. Daarbij moeten we denken aan uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet, nieuwe elektriciteitscentrales, grote windparken, opslagprojecten en uitbreidingen van de landelijke gasinfrastructuur. Al deze projecten vallen onder de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De coördinatie richt zich op de procedures rondom besluiten, vergunningen en ontheffingen.
Actuele projecten spelen op dit moment voornamelijk in Noord-Nederland. Daarvoor worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waar het publiek zich kan informeren over wat er in hun omgeving gaat gebeuren. Wij zijn daarvoor deze week in de Tussenklappolder in Zuidbroek waar het voornemen is om de bestaande stikstofinstallatie uit te breiden. Dat is nodig omdat vanwege het terugbrengen van de gaswinning in Groningen meer gas uit het buitenland moet worden geïmporteerd. De stikstofinstallatie zorgt ervoor dat dat gas geschikt wordt gemaakt voor onze huishoudens.
De mensen van Quite Write praten met omwonenden die een zienswijze willen indienen en wij zorgen ervoor dat die zienswijze goed op papier komt.
Wij vinden het fijn om mee te werken aan burgerparticipatie.

Een frisse blik vooruit

We kijken met een frisse blik vooruit naar 2019 en zien hoogtepunten.
Quite Write bestaat in 2019 30 jaar: een mijlpaal in ons bestaan.
We zien landelijke duurzame projecten waaraan we een steentje bij mogen dragen. Zoals energieprojecten en fondsenwervingsprojecten voor mens en maatschappij. We zien daarnaast ondersteunende taken bij lang bestaande relaties.
We lichten er een paar uit.

Wij werken in 2019 verder met Bureau Energieprojecten en het ministerie van EZK aan informatiebijeenkomsten voor het publiek over energieprojecten. Wanneer er in uw woonomgeving iets wordt gepland met hoogspanningsverbindingen, windparken, gaswinning, energiecentrales, dan zijn wij erbij om te helpen bij het indienen van mondelinge zienswijzen over het project. In januari zijn we daarvoor met het Bureau Energieprojecten en het ministerie van EZK in de provincie Friesland te vinden.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten kan blijven rekenen op de ondersteuning van Quite Write bij haar mooie bestuurswerk. Al meer dan tien jaar zijn we bij elkaar betrokken. Op deze manier maken wij ons net als NVM-mondhygiënisten sterk voor preventieve mondzorg.

In de gezondheidszorg zijn wij voornamelijk actief voor de geestelijke gezondheid. Lange tijd hoorde je weinig tot niets over geestelijke gezondheid, maar de laatste jaren komt er steeds meer openheid. Dat is ook nodig! De hoogste tijd om psychiatrische problemen uit de taboesfeer te halen.
Out of the Box TV van Michiel Verheul werkt daaraan en laat zien hoe goed mensen herstellen van psychiatrische problemen en soms na lange tijd weer actief worden in de samenleving. Out of the Box TV werkt met ervaringsdeskundigen. Dat helpt om stigma te bestrijden.
Wij werven fondsen voor Out of the Box TV.

Mondriaan GGz, de grote instelling in Zuid-Nederland, maakt al lange tijd gebruik van onze fondsenwervingskennis. Quite Write werft voor grote en kleine projecten van Mondriaan. Zinvolle projecten voor de opgenomen en ambulante cliënten, die niet uit de beschikbare middelen gefinancierd kunnen worden. Deze projecten zijn de kers op de taart voor cliënten van Mondriaan. Op dit moment werven we aanvullende middelen voor projecten van Mondriaan verslaafdenzorg en voor projecten die ontspanningsmomenten brengen voor Mondriaan Ouderen. Omdat we al zo lang met elkaar samenwerken, verloopt de samenwerking vloeiend: een half woord is vaak genoeg om weer iets moois te realiseren.

In het volgende nieuwsbericht dat in februari verschijnt, lichten we weer andere projecten uit.
Kent u Quite Write nog niet? Laten we kennismaken.

Burgerparticipatie zoutwinning

Zoutwinning - Quite Write

Burgerparticipatie is belangrijk voor gedragen besluiten

In de komende week zijn de mensen van Quite Write Management Support actief om burgers te helpen bij het formuleren van hun zienswijze over zoutwinning.
Al sinds het begin van de vorige eeuw wordt in ons land zout gewonnen. Bij toeval werd dat in 1887 ontdekt toen men ging boren naar goed drinkwater. Daarbij werd ontdekt dat er in Oost Nederland veel zout in de bodem zit. Daar was van oorsprong zee.
De zoutwinning begon in 1918 wat veel werkgelegenheid opleverde. Denk aan tafelzout, strooizout, likstenen voor de agrarische sector, zout om water te ontharden en zo voort.
Vandaag de dag wordt er nog steeds zout gewonnen, maar oude zoutcavernes raken leeg en nieuwe worden gevonden. Zo zijn er in de omgeving van Boekelo nieuwe goed winbare plekken gevonden. Uiteraard hoort het bij het proces dat burgers een zienswijze kunnen indienen over de nieuwe winningsplannen. Wij helpen daarbij en nemen dat niet met een korreltje zout.