Succesvolle fondsenwerving voor Ubuntuplein Zutphen

Ubuntu, ik ben omdat wij zijn. Duidt op solidariteit en je leven verrijken omdat je je verantwoordelijk weet voor het geheel met anderen.

Een groep bewoners uit Zutphen was in 2021 op zoek naar een plek in de samenleving waar je zelfstandig, zinvol ouder kan worden. Waar plaats is voor 55-plussers die nog actief deelnemen aan het leven en waar zij hun creatieve en kunstzinnige talenten verder kunnen ontwikkelen.

Die plek heeft bewonerscorporatie Ubuntuplein in 2023 met elkaar gerealiseerd. In de wijk Noorderhaven is nu een kleinschalige, aantrekkelijke woonplek waar het prettig wonen en leven is in betrokkenheid met elkaar. In deze nieuwe woongemeenschap heeft de bewonerscorporatie naast levensloopbestendige woningen, een ontmoetingsruimte voor de nieuwe buurt gerealiseerd. Een huis voor de buurt waar iedereen op een kleinschalige manier zijn of haar creativiteit kan ontwikkelen. Een plek waar zij elkaar ontmoeten, hun kunstzinnige werken  creëren in ateliers, exposeren en muzikale ontmoetingen organiseren.

Quite Write heeft een succesvolle fondsenwervingscampagne voor het Ubuntuplein gevoerd met als resultaat grote giften van meerdere maatschappelijke vermogensfondsen.

Opnieuw een geslaagd fondsenwervingsproject

Quite Write heeft haar fondsenwervingscampagne voor de Huiskamer van Ridderkerk succesvol afgerond. Drie fondsen droegen maar liefst € 36.000,- bij voor materialen, werkkleding, keukeninrichting en wasmachines. In deze huiskamer kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten, samen eten, deelnemen aan activiteiten, gewoon een kopje koffie drinken, de krant lezen én gebruik maken van ‘gemaksdiensten’. Vrijwilligers voeren gemaksdiensten voor medemensen uit en kan varieren van boodschappen doen tot kleine klusjes fixen.

Wij kijken met genoegen terug op het verlopen fondsenwervingsproces. Opnieuw een succesvol project!

Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt

Wij hebben weer goed fondsenwervingsnieuws, dit keer over de Oude Hollandse Waterlinie die in 2022, 350 jaar geleden tot stand kwam. de stichting Oude Hollandse Waterlinie wil het wandelpad, dat langs de vestingsteden loopt een impuls geven. Naast dat het pad in functionaliteit aan verbetering toe was, is de beleefbaarheid als middel voor educatie zeker zo belangrijk. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is overtuigd van de kwaliteit bij de uitvoering van het project en draagt € 25.000,- aan het project bij. Het pad is straks geschikt voor lange afstand wandelaars, voor korte vestingstedenommetjes, voor kinderen die iets willen beleven met games, geocaching en foto’s van vroeger en nu. Eenmaal op weg kun je zelfs plekken tegenkomen die virtueel onder water gezet/geïnundeerd worden. Met foto’s die het beeld van vroeger versus nu weergeven en het toepassen van gamificatie zal het Oude Hollandse Waterliniepad een echte leerzame beleving worden.

Quite Write heeft zich met groot plezier ingezet om deze gift te verwerven

 

Bijzonder geslaagde fondsenwerving voor LEVANTOgroep Vrijwilligers

Langdurige psychische problemen kunnen het lastig maken om van het leven te genieten. Om de dagelijkse dingen te doen. Om méé te doen.

LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden-Limburg. Vele vrijwilligers zijn een maatje voor mensen in de wijk. Zij helpen bij actief deelnemen aan de samenleving, de dag een zinvolle invulling te geven en ondernemen samen met een cliënt leuke activiteiten. Zo maken zij het leven van iemand met psychische kwetsbaarheid net een beetje lichter en helpen ze de eenzaamheid te doorbreken.

‘Deze vrijwilligers mogen best wel eens in het zonnetje worden gezet’ vertelde vrijwilligerscoördinator Marco Piëtte ons ruim een jaar geleden. Hij bracht het idee naar voren om in het kader van 30 jaar maatjesprojecten alle 250 vrijwilligers een TEGOED TEGEK bon te geven. Maar wie kon dat betalen?
Wij hebben een geslaagde fondsenwervingscampagne van zijn idee gemaakt. Door bijdragen van zes vermogensfondsen kan LEVANTOgroep Vrijwilligers alle vrijwilligers dit voorjaar in het zonnetje zetten.

Kleine fondsenwervingscampagne, groot succes

Dankzij succesvolle fondsenwerving bij drie vermogensfondsen kunnen 32 bewoners met psychische kwetsbaarheid van twee Beschermd Wonenunits van Mondriaan GGz er volgend jaar op uit.

Zij hebben de wens uitgesproken in het kader van herstel en meedoen in de samenleving eens andere activiteiten buiten de woonunit te ondernemen waarbij de nadruk ligt op vooruitzicht en perspectief, ontspanning en vakantie. In goed overleg en op eigen initiatief hebben zij voorgesteld iets extra’s te doen in de vorm van uitstapjes met elkaar. Dit is vaak niet mogelijk omdat hun eigen financiële mogelijkheden daarvoor beperkt zijn. De begroting van Mondriaan biedt hiervoor ook geen ruimte. Daarom hebben wij een kleine fondsenwervingscampagne opgezet. Met groot succes!

Dankzij mooie giften van vermogensfondsen, kunnen de bewoners in de loop van 2021 een bezoek brengen aan Madurodam, Dolfinarium, Madame Tussauds, een Mergellandtour maken en wandelen bij het Drielandenpunt. Daar worden wij van Quite Write blij van.

Hopelijk gaat de wereldwijde Covid-19 uitbraak in 2021 langzaamaan voorbij en kunnen deze bewoners genieten van mooie uitstapjes. Uiteraard hebben wij namens alle 32 bewoners, de fondsen die hebben bijgedragen warm bedankt voor hun gift.

Europese subsidie herbouw Wipkorenmolen Vianen

Herbouw Wipkorenmolen kan beginnen
Alweer een ruim aantal jaren geleden begon een groep enthousiaste Vianezen aan het realiseren van een visionair plan: de herbouw van de oude Viaanse korenmolen op basis van oorspronkelijke tekeningen en bestekken uit 1691. Het ambitieuze idee werd destijds met veel enthousiasme ontvangen en de oorspronkelijke initiatiefgroep legde een stevige basis voor het plan. De stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen werd opgericht. Het bestuur maakte een begin met het in kaart brengen van de kosten, financiering, projectplan en planning.
Quite Write schreef het fondsenwervingsplan voor de herbouw van de molen. Al met al hebben we een jaar gewerkt aan het in kaart brengen van mogelijke financiers. We zijn in mei 2019 in gesprek gegaan met de Aanjaaggroep voor LEADER-subsidie Weidse Veenweiden. LEADER-subsidies zijn bedoeld voor de interactie tussen landbouw en samenleving. Het initiatief in Vianen sluit aan bij de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland en duurzaam beheer van de ruimte. Het terugbouwen van de molen is een mooie aanvulling op de beeldbepalende stadsgezichten en monumenten die Vianen rijk is: de stadspoort en de grote kerk in Vianen.
Onze inspanningen werden recent beloond met een fantastische bijdrage van de LEADER van maar liefst € 150.000,-. Samen met de gemeentelijke subsidie van Vianen (nu Vijfheerenlanden) is er voldoende bijeengebracht om het bouwproces te kunnen beginnen.
In de tussentijd heeft Quite Write voldoende tijd om fondsen te werven voor de inrichting en omgeving van de nieuwe ontmoetingsplek in Vianen.

Mentaal belaste zorgprofessionals

In deze voor velen moeilijke lock down vanwege de wereldwijde COVID-19 uitbraak, is er af en toe een lichtpuntje.

Quite Write Fondsenwerving meldt een lichtpuntje voor een van onze lopende fondsenwervingsprojecten van stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.
De stichting kreeg een fantastische toezegging voor haar innovatieve project bedoeld voor mentale nazorg aan zorgprofessionals betrokken bij palliatief zieke kinderen. Een actueel thema in deze weken waarin we door de coronavirusuitbraak zoveel meer energie van de zorgverleners vraagt.
Zorgen voor palliatief zieke kinderen betekent een zware mentale belasting. Zorgprofessionals zien de angst bij kind en naasten en willen geruststellende woorden uitspreken. Maar wie spreekt hen geruststellend toe wanneer ze thuiskomen na hun werk? Mentale zorg voor de zorgprofessional is bittere noodzaak. Daarvoor heeft Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een innovatief instrument ontwikkeld dat ze graag onder zorgprofessionals wil uitzetten.

Is dat Raar

Stichting De Bagagedrager van Ellen Spanjers heeft op 30 januari in de bibliotheek van Hilversum het kinderspel ‘Is dat Raar?’ gelanceerd. Wij waren erbij!
Quite Write heeft Ellen geholpen met fondsenwerving om dit spel te kunnen realiseren.
Is dat Raar? is een dynamisch spel voor kinderen met en zonder beperking van 7 tot 13 jaar. De bedoeling is met elkaar te praten over wat je meemaakt in je leven en wat je daarbij denkt en voelt. Zo leren kinderen elkaar en zichzelf beter begrijpen en ontdekken dat raar zo raar nog niet is.
Van vier vermogensfondsen kregen wij in totaal een bijdrage van maar liefst € 115.00,-.
En wat is het een leuk spel geworden.
de bagagedrager

Fondsenwervingsdoelstelling bereikt

Voor stichting Burgerinitiatief Woudenberg hebben wij in 2019 maar liefst € 25.000,- geworven voor de inrichting van hun nieuwe locatie. De stichting helpt gezinnen in Woudenberg en Scherpenzeel die in armoede leven. In deze twee plaatsen leven ruim 400 gezinnen onder de armoedegrens. Kinderen worden daardoor hard getroffen. Geen cadeautjes met Sinterklaas, Kerstmis en verjaardag. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg doet daar iets aan en biedt gezinnen in armoede een kans op een beter leven door fundamentele veranderingen in hun bestaan door te voeren.
Aan het einde van dit jaar moest de stichting verhuizen naar een ander onderkomen. Met een bijdrage van drie vermogensfondsen, kon de stichting meubilair, koel- en vrieskasten kopen. Quite Write is blij dit project te hebben mogen helpen realiseren.

Fundraising Friday

Voor de divisie Hersenen van het UMC Utrecht aan een project over terugdringen van vooroordelen over mensen met psychische kwetsbaarheid. Het fondsenwervingsplan is bijna af. Daarna leggen we het voor aan verschillende fondsen.
Het is goed dat er toenemende aandacht is voor mentale problemen. Mentale gezondheid bespreekbaar maken klinkt simpel. Het is een hele uitdaging. Voor deze uitdagende projecten werven wij.